“Aura”和气韵――试论本雅明的美学观念与中国艺术之灵之会通

Title: ““aura” hé qìyùn――shì lùn běn yǎmíng dì měixué guānniàn yǔ zhōngguó yìshù zhī líng zhī huì tōng” (Aura and Qi Yun: dialogue between Benjamin aesthetics and the spirit of Chinese art)#

Author(s): Li Sha; 李莎;

Journal: wénxué pínglùn 文学评论 (Literary Review)

ISSN: 0511-4683

Year: 2017

Volume:

Issue: 2

Page(s): 31-38