“CP对称性破缺起源”的发现与自然辩证法

Title: “CP duìchènxìng pòquē qǐyuán” de fāxiàn yǔ zìrán biànzhèngfǎ (Explanation of CP Violation and Natural Dialectic)#

Author(s): Yang Jian, Jiang Yang 杨舰; 江洋

Journal: Zìrán Biànzhèngfǎ Yánjiū 自然辩证法研究 (Studies in Dialectics of Nature)

ISSN: 1000-8934

Year: 2016

Volume: 32

Issue: 4

Page(s): 91-95