IMF对韩援助成效制约因素的国际政治经济学分析

Title: “Imf duì hán yuánzhù chéngxiào zhìyuē yīnsù de guójì zhèngzhì jīngjì xué fēnxī” (The International Political Economy Analysis of the Constraining Factors of IMF’s Successfnl Aid to South Korea in Financial Crisis)#

Author(s): Yuan Quanxi; 苑全玺;

Journal: Guójì Lùntán 国际论坛 (International Forum)

ISSN: 1008-1755

Year: 2017

Volume: 19

Issue: 3

Page(s): 60-65+81