ISIS意识形态中的伊斯兰原教旨主义研究

Title: ISIS yìshí xíngtài zhōng de Yīsīlán yuánjiāozhǐzhǔyì yánjiū (Islamic Fundamentalism Studies in ISIS Ideology)

Author(s): Chen Jie, Xie Youping 陈杰;谢佑平;

Journal: Shāndōng Jǐngchá Xuéyuàn Xuébào 山东警察学院学报 (Journal of Shandong Police College)

ISSN: 1673-1565

Year: 2016

Volume:

Issue: 4

Page(s): 100-105