LT贸易协定成立过程中日本自民党内“亲华派”的作用与影响

Title: LT màoyì xiédìng chénglì guòchéng Zhōng-Rìběn zìmíndǎng nèi《qīn huá pài ” de zuòyòng yǔ yǐngxiǎng (The Role and the Influence of“the Pro Chinese Faction”in the Japan LDP during the Establishment Process of the LT Trade Agreement)#

Author(s): Lu Xueying, Liu Shoujun 鹿雪莹;刘守军;

Journal: Ānhuī Shǐxué 安徽史学 (Historical Research in Anhui)

ISSN: 1005-605X

Year: 2017

Volume:

Issue: 5

Page(s): 99-106