LT贸易协定成立过程中日本自民党内“亲华派”的作用与影响

Title: LT màoyì xiédìng chénglì guòchéng zhōng rìběn zìmíndǎng nèi “qīn huá pài” de zuòyòng yǔ yǐngxiǎng (The Role and the Influence of“the Pro Chinese Faction”in the Japan LDP during the Establishment Process of the LT Trade Agreement)#

Author(s): Lu Xueying, Liu Shoujun 鹿雪莹;刘守军;

Journal: Ānhuī Shǐxué 安徽史学 (Historical Research in Anhui)

ISSN: 1005-605X

Year: 2017

Volume:

Issue: 5

Page(s): 99-106