NHK二战纪录片《731部队的真相》解读

Title: NHK èrzhàn jìlùpiàn《731 Bùduì de Zhēnxiàng》jiědú (Interpretation of NHK World War II documentary “The Truth About Unit 731”)

Author(s): Cui Yajuan; 崔亚娟;

Journal: Yìshù Pínglùn 艺术评论 (Arts Criticism)

ISSN: 1672-6243

Year: 2017

Volume:

Issue: 11

Page(s): 83-88