Said:语词、父性和存在――从哲学角度看《圣经》译本中λογοσ、Word和“道”的互训

Title: Said: yǔcí, fùxìng hé cúnzài――cóng zhéxué jiǎodù kàn 《Shèngjīng》 yìběn zhōng logos̱,word hé “dào” de hù xùn (Said: Words, Fatherhood, and Existence: A Philosophical Perspective on the Synonymization of λογοσ, Word and “Dao” in the Translation of the Bible)

Author(s): He Guangshun 何光顺;

Journal: Xiàndài Zhéxué 现代哲学 (Modern Philosophy)

ISSN: 1000-7660

Year: 2017

Volume:

Issue: 5

Page(s): 85-90