“Sharawadgi”词源考证与浪漫主义东方起源探微

Title: “Sharawadgi” cí yuán kǎozhèng yǔ làngmàn zhǔyì dōngfāng qǐyuán tàn wēi (Textual Research on the Origin of “Sharawadgi” and the Origin of Romanticism in the East)

Author(s): Zhang Xuchun 张旭春;

Journal: Wényì Yánjiū 文艺研究 (Literature & Art Studies)

ISSN: 0257-5876

Year: 2017

Volume:

Issue: 11

Page(s): 31-39