“IS国”在中、南亚:差异与前景

Title: “IS guó” zài Zhōng, Nán yà: chāyì yǔ qiánjǐng (The Infiltration of“Islamic State” in South-Central Asia: Difference and Prospect)#

Author(s): Gan Lu, Han Jun 甘露; 韩隽

Journal: Xīběi Mínzú Yánjiū 西北民族研究 (Northwestern Journal of Ethnology)

ISSN: 1001-5558

Year: 2016

Volume: 

Issue: 3

Page(s): 214-223+192