“Philosophy”翻译的学际诠释与境位反思

Title: “Philosophy” fānyì de xuéjì quánshì yǔ jìngwèi fǎnsī  (The Study of Problem Consciousness on the Translation of “Philosophy”)#

Author(s): Chen Xiaojun, Wu Guanghui  陈晓隽; 吴光辉

Journal: Xuéshù Yuèkān 学术月刊 (Education Research Monthly)

ISSN: 0439-8041

Year: 2016

Volume: 48

Issue: 3

Page(s): 21-29