“TPP的政治学:美日协作的动因与困境”

Title: Tpp de zhèngzhì xué: Měi-rR xiézuò de dòngyīn yǔ kùnjìng (The Politics of TPP: The Causes and Dilemmas of U.S.-Japan Cooperation)

Author(s): Gui Yongtao; 归泳涛;

Journal: Rìběn Xué Kān 日本学刊 (Japanese Studies)

ISSN: 1002-7874

Year: 2017

Volume:

Issue: 1

Page(s): 28-51